Dr. Amol1

Prof. Amit Anand

  IMG 4416 1
 Amol Singh
Amit Anand   Akanksha Saxena 
Prof. Ankur Prof. Agrata Ankit 
Ankur Jain Agrata Pandey  Ankit kesharwani  
Prof. Archit  Prof. Ashwani  drAbhishek
Archit V. Tapar  Ashwani Kumar  Abhishek Verma 
Prof. Anurag Abhishek Singh  aditya sahu 
Anurag Tiwari
Abhishek Singh  Aditya Sahu 
 
 

 Dr. Amol1   IMG 4416 1 Prof. Amit Anand
Amol Singh Akanksha Saxena Amit Anand  
Prof. Ankur Prof. Agrata Ankit
Ankur Jain Agrata Pandey  Ankit kesharwani  
Prof. Archit  Prof. Ashwani  drAbhishek
Archit V. Tapar Ashwani Kumar  Abhishek Verma  
Prof. Anurag Abhishek Singh  aditya sahu 
Anurag Tiwari Abhishek Singh   Aditya Sahu 

   Bhanu Pratap Singh
             Bhanu Pratap Singh 

 

Prof. Chandra Prakash
Chandra Prakash


Prof. Deepika                      Diti Goswami
Deepika Jain                                           Diti Goswami 


 Himanshu SethHarshit kumar Singh fac

           Himanshu Seth                               Harshit Kumar Singh

 Prof. Koustab Ghosh  
                        Koustab Ghosh                                                     

Prof. Manas                          madhurima    
                    Manas Tripathi                                                              Madhurima Mishra    


                                Neeraj Singh                                          Profile Picture Dr. Neha                     
Neeraj Singh Neha Gupta

Prof. Praveen Peeyush Pandey
2021 131312
  Praveen Ranjan Srivastava Peeyush Pandey Pooja Patnaik
PDharmani.jpg  Pramod_Mane.jpg        
Pranav Dharmani  Pramod C. Mane   


Prof. R S Yadav   Prof. Rima Prof. Rupika
Rama Shankar Yadav                                 Rima Mondal Rupika Khanna 

photo                      Prof.SK Pandey                                             Prof. Sanket      
Shweta Bahl S. K Pandey Sanket Sunand Dash

 My Pic 2 1       Vaneet Bahtia
                            Vishnu K                                             Vaneet Bhatia