Prof. Abhay

Prof. Amol

  Prof. Amit Anand
 Abhay Pant    Amol Singh Amit Anand  
Prof. Ankur Prof. Agrata Ankit 
Ankur Jain Agrata Pandey  Ankit kesharwani  
Prof. Archit  Prof. Ashwani  drAbhishek
Archit V. Tapar  Ashwani Kumar  Abhishek Verma 
Prof. Anurag Abhishek Singh  aditya sahu 
Anurag Tiwari
Abhishek Singh  Aditya Sahu 
IMG 4416 1    
Akanksha Saxena     

 

Prof. Abhay

Prof. Amol

Prof. Amit Anand
 Abhay Pant    Amol Singh Amit Anand  
Prof. Ankur Prof. Agrata IMG 4416 1 
Ankur Jain Agrata Pandey  Akanksha Saxena 
Prof. Archit  Prof. Ashwani  drAbhishek
Archit V. Tapar Ashwani Kumar  Abhishek Verma  
Prof. Anurag Abhishek Singh  aditya sahu 
Anurag Tiwari Abhishek Singh  Aditya Sahu 

 

Prof. Chandra Prakash  
Chandra Prakash

 

 


 

Prof. Deepika  
Deepika Jain 

 

 

 


 

 Himanshu SethHarshit kumar Singh fac

 
           Himanshu Seth                                   Harshit Kumar Singh

  Prof. Koustab  Prof. Kuldeep      
                    Koustab Ghosh                                           Kuldeep Baishya      

  


Prof. Manas                                   Prof. Madhu                                                                      Prof. Neha  
Manas Tripathi   Madhu Mandal  Neha Bhardwaj  
Prof. Mahamaya   2 2a  Profile Picture Dr. Neha   
Mahamaya Mohanty   Madhurima Mishra  Neha Gupta   

  Prof. Praveen Prof. Peeyush
psinha
  Praveen Ranjan Srivastava Peeyush Pandey Priyank Sinha
  2021 131312 PDharmani   
  Pooja Patnaik Pranav Dharmani   

 

 


Prof. R S Yadav Prof. Ritu  
Rama Shankar Yadav Ritu Yadav 
Prof. Rupika Prof. Rima   
Rupika Khanna Rima Mondal  

 

photo   Prof.SK Pandey                        Prof. Sanket      
Shweta Bahl   S. K Pandey Sanket Sunand Dash